Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych przedmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej spswilcza.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.10.2019

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.03.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dostępność strony:

– obsługa strony jest możliwa przy użyciu myszy,

– obsługa strony jest możliwa również przy użyciu klawiatury,

– poszczególne strony witryny oparte są o strukturę nagłówków, które umożliwiają szybkie poruszanie się po stronie,

– na początku strony głównej zostały umieszczone linki prowadzące do: treści, kontaktu, deklaracji dostępności,

– strona posiada menu dla osób niepełnosprawnych odpowiednio oznaczone i wyeksponowane,

– witryna posiada możliwość zmiany rozmiaru czcionki zarówno z poziomu przeglądarki jak i menu,

– istnieje możliwość zmiany kontrastu i skali szarości dla osób niedowidzących,

– istnieje możliwość włączenia podkreślania linków na stronie,

– strona przystosowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosi się o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy Grzegorz Patruś e-mail: g.patrus@swilcza.com.pl

Kontaktować można się pod numerem telefonu: 17 8560795. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę (podstronę) internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu można złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy w całości jest ogrodzona. Do szkoły można wejść od pięciu stron: wejście główne, od hali widowiskowo-sportowej   od gabinetu pedagoga szkolnego, od części byłego gimnazjum, od parkingu przy hali. Na co dzień funkcjonują trzy wejścia: główne, od parkingu przy hali oraz od hali widowiskowo-sportowej. Z wejść dodatkowych korzystamy w wyjątkowych sytuacjach. Wejście główne poprzedzone jest schodami, wejście od parkingu nie wymaga pokonania schodów. Przy wejściu od strony hali widowiskowo-sportowej znajdują się schody oraz podjazd. Korytarze i schody dostępne są dla wszystkich. Nie mamy w szkole windy. W szkole nie ma informacji na temat wstępu bądź zakazu wstępu osobom-asystentom osób niepełnosprawnych, przewodnikom z psem. W szkole nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, nie ma również możliwości przeprowadzenia rozmowy online. Rodzice odbierający uczniów ze świetlicy mogą korzystać z połączeń telefonicznych oraz wideotelefonu.

Skip to content