(17) 85-60-795
sp.swilcza@swilcza.com.pl

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z WYCHOWAWCAMI

SALA GIMNASTYCZNASZKOLNA STOŁÓWKA
09.00    KLASA 1 A09.00    KLASA 8 A
09.30    KLASA 2 A09.30   KLASA  2 B
10.00    KLASA 3 A10.00    KLASA 3 B
10.30    KLASA 4 A10.30    KLASA 1 B
11.00    KLASA 5 A11.00    KLASA 5 B
11.30    KLASA 6 A11.30    KLASA 6 B
12.00    KLASA 7 A12.00    KLASA 7 B

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Procedura przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania  uczniów w szkole, w tym w salach w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  Tekst ujednolicony: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIDID-19
 • Tekst ujednolicony: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIID-19

Cel procedury

 1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad przychodzenia/wychodzenia i przebywania  ucznia w salach w szkole w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego  2019/2020 w czasie trwania zagrożenia epidemicznego COVID-19.
 2. Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zakażeniem Covid-19, jednak wszelkie działania są kwestią zdrowego rozsądku, rozmów, współpracy
  i edukacji rodziców/opiekunów prawnych i pracowników szkoły  w tym zakresie.

Przedmiot procedury

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:

 • zasad przychodzenia/wychodzenia i przebywania uczniów w szkole w reżimie sanitarnym,    w czasie trwania zagrożenia epidemicznego COVID-19
 • sprawdzenie stanu zdrowia ucznia w czasie trwania zagrożenia epidemicznego COVID-19.

Zakres procedury

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników szkoły- dyrektora, nauczycieli, uczniów a także rodziców/opiekunów prawnych uczniów placówki.

 Ustalenie stanu zdrowia dziecka

 1. Rodzic przed wysłaniem  ucznia  do placówki wypełnia oświadczenie dotyczące przebywania       dziecka w placówce, w określonym reżimie sanitarnym oraz zobowiązanie do przestrzegania wszelkich procedur z tym związanych, łącznie z wyrażeniem zgody na  mierzenie temperatury dziecka przed wejściem i wyjściem z placówki.
 2. Rodzic zobowiązuje się niezwłocznie odebrać ucznia z placówki, w razie wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka i otrzymania tej informacji drogą telefoniczną.
 3. Rodzic zaświadcza, że jest świadomy konsekwencji prawnych związanych z zatajeniem istotnych elementów, w obecnej sytuacji epidemiologicznej /np. osoba, z którą dziecko miało kontakt w rodzinie podlega kwarantannie lub znajduje się w izolacji/.

 Przyjście  ucznia  do placówki

 1. Rodzice /prawni opiekunowie przed deklaracją chęci uczestniczenia ucznia w uroczystości zakończenia roku szkolnego 2019/2020  w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy wypełniają oświadczenia. /Załącznik nr1, Załącznik nr 2/
 2. Za bezpieczeństwo ucznia w drodze do i ze szkoły (po opuszczeniu terenu szkoły) odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.
 3. Do szkoły przychodzą uczniowie zdrowi, to znaczy bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37 st. C, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
 4. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przychodzić im do placówki  ani zatajać takiego faktu przed dyrekcją szkoły.
 5. Uczeń swoją obecność na terenie placówki sygnalizuje za pomocą dzwonka umieszczonego          w widocznym miejscu przy wejściu do placówki i czeka na pojawienie się wyznaczonego pracownika placówki, który dokona pomiaru jego temperatury .Uczeń  z temperaturą powyżej 37 st. C nie może uczestniczyć w uroczystości zakończenia roku szkolnego  na terenie placówki.

6. W przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczestnictwa ucznia  w spotkaniu z wychowawcą i innymi uczniami   uczeń dezynfekuje ręce i udaje się  w maseczce do wyznaczonej sali.

7.Zabrania się wnoszenia na teren placówki innych przedmiotów (jedzenie, przekąski oraz napoje) niż przybory do pisania- uczeń posiada własne przybory , które w czasie spotkania mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia czy  w tornistrze . Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

Wyjście ucznia z placówki

 1. Uczeń przed wyjściem ze szkoły ma mierzoną temperaturę.
 1. Następnie dezynfekuje ręce i opuszcza teren placówki.
 2. Wszelkie informacje dotyczące pobytu ucznia  w szkole  rodzice otrzymują
  od nauczyciela poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.
 3. W sprawach organizacji pobytu ucznia w szkole uwagi i zastrzeżenia rodzice zgłaszają Dyrektorowi szkoły drogą telefoniczną lub mailową.

Przebywanie ucznia w sali

 1. Uczeń po zmierzeniu temperatury, zdezynfekowaniu dłoni, w maseczce  udaje się do sali, w której odbywa się zakończenie roku szkolnego.
 2. W sali zajmuje wolne miejsce w ławce ,z zachowaniem dystansu do innego ucznia(1,5 m) oraz nauczyciela( 2m). Siedzi sam w ławce, korzysta ze swoich przyborów. Nie pożycza ich kolegom.
 3. Po wizycie w toalecie pamięta o dokładnym umyciu rąk.
 4. Co godzinę obsługa  wietrzy salę, w której odbywają się spotkania z wychowawcami. 
 5. Po zakończeniu spotkania  uczeń udaje się do wyjścia, gdzie ma mierzoną temperaturę.
 6. Po zdezynfekowaniu rąk opuszcza szkołę.

Postanowienia końcowe

 1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrektor  Szkoły.
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły.
 3. Za zapoznanie pracowników, uczniów i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą procedurą odpowiada Dyrektor Szkoły.
 4. Niniejsza procedura obowiązuje w dniu 26 czerwca 2019r i może zostać  odwołana przez Dyrektora szkoły.

Related Post

Skip to content